Regulamin

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Firma Handlowo Usługowa Multifloor z siedzibą w Makowisku, adres: Makowisko 145, 37-500 Jarosław, NIP 7922250128, Regon 387056680.
 3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.e-panele.eu
 4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: e-panele.eu@o2.pl , telefonicznie dzwoniąc na numer: 783687702 lub pisemnie na adres: FHU Multifloor, Makowisko 145, 37-500 Jarosław.

§ 2.

Użytkownik serwisu

 1. Kupującym może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
 2. Kupujący może zarejestrować się w serwisie, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.e-panele.eu . Po rejestracji w systemie tworzone jest konto użytkownika.
 3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu e-panele.eu to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu e-panele.eu za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi.

§4

Oferta sklepu

 1. Przedmiotami umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy mogą być towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu Internetowego e-panele w chwili składania zamówienia.
 2. Towary oferowane w sklepie e-panele są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym e-panele są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Nie zawierają kosztów dostawy towaru i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 4. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez Sprzedawcę i Kupującego indywidualnych warunków umowy sprzedaży.

§5

Zamawianie towarów

 1. Kupujący może złożyć Zamówienia w następujący sposób:
 • za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez dodawanie towarów do „koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer: 783 687 702 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 soboty:9.00-14.00

Pozostałe informacje

 1. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.
 2. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży oraz o terminie uiszczenia ceny.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres pocztę elektronicznej potwierdzenie jego złożenia obejmujące w szczególności:

 • potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów,
 • kalkulację kosztów dostawy
 • adres dostawy
 • termin realizacji zamówienia,
 • termin uiszczenia zapłaty za Zamówienie
 1. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującego lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca, stosownie do wyboru Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. Sprzedawca może dołączyć FV w wersji elektronicznej i przekazać ją na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Dotyczy to również formularza zwrotu towaru.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.)

§6

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedającego

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie Internetowym e-panele realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
 • odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy (Sprzedawca zastrzega sobie sprawo do weryfikacji danych osobowych odbiorcy np. dokumentu tożsamości),
 • przesyłka kurierska firmą spedycyjną na adres wskazany przez Kupującego
 1. Sprzedawca informuje Kupującego o terminie realizacji Zamówienia oraz kosztach dostawy w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega prawo do indywidualnego obliczenia kosztów wysyłki w przypadku jej niestandardowych rozmiarów. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość wykonania telefonu kontrolnego w celu weryfikacji Klienta oraz ustalenia szczegółów dostawy lub wysyłanego asortymentu.

§7

Sposób i termin zapłaty

 1. Kupujący wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:
 • płatność przy odbiorze towaru z magazynu Sprzedawcy,
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • przelew bankowy za pośrednictwem portalu https://tpay.com (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu TPay o dokonaniu płatności przez Kupującego);
 1. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w treści potwierdzenia złożenia Zamówienia o terminie, w jakim jest zobowiązany uiścić płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie ustalonym przez Strony, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego poprzez wiadomość email wysłaną na adres podany przez Kupującego. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca odstąpi od umowy i prześle Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t. ze zm.).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres: FHU Multifloor Makowisko 145, 37-500 Jarosław lub e-mailem na adres: e-panele.eu@o2.pl z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Towary oferowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy mogą posiadać kartę gwarancyjną producenta danego produktu na terenie Polski. Okres oraz warunki gwarancji zależą od producenta.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.) – zał. Nr. 1
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: FHU Multifloor Makowisko 145, 37-500 Jarosław lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-panele.eu@o2.pl . Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymaną fakturę VAT.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep e-panele.eu zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Konsumenta, zgodnie z specyfikacją przekazaną przez Konsumenta. Towary produkowane według specyfikacji Konsumenta i nie podlegające prawu odstąpienia od umowy, zostały oznaczone poprzez zamieszczenie dopisku „Towar produkowany na specjalne zamówienie, według specyfikacji klienta”.

§ 10

Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego przelew bankowy za pośrednictwem portalu tpay.com, dane osobowe Kupującego są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych.
 2. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Funkcjonalność konta takiego Użytkownika zostanie zawieszona.
 3. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
 • zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
 • pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Kupujący ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.